Có 1 kết quả:

dà sì yuàn

1/1

dà sì yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abbey
(2) large monastery