Có 1 kết quả:

dà zhuān

1/1

dà zhuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) three-year college
(2) junior college
(3) professional training college