Có 1 kết quả:

Dà shān

1/1

Dà shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dashan, stage name of Canadian Mark Henry Rowswell (1965-), actor and well-known TV personality in PRC

Một số bài thơ có sử dụng