Có 1 kết quả:

dà shān què

1/1

dà shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) great tit (Parus major)