Có 1 kết quả:

dà bā

1/1

dà bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a big coach
(2) tourist bus