Có 1 kết quả:

dà dù bāo róng

1/1

dà dù bāo róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extreme tolerance
(2) generous and forgiving