Có 1 kết quả:

dà chè dà wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to achieve supreme enlightenment or nirvana (Buddhism)