Có 1 kết quả:

Dà bēi zhòu

1/1

Dà bēi zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Great Compassion Mantra