Có 1 kết quả:

dà duì

1/1

dà duì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) archenemy
(2) chief enemy

Một số bài thơ có sử dụng