Có 1 kết quả:

dà pī tè pī

1/1

dà pī tè pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to criticize severly
(2) to censure