Có 1 kết quả:

dà ná

1/1

dà ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) man in power
(2) boss
(3) authority
(4) expert