Có 1 kết quả:

dà zhèng fāng zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

major policy of the national government