Có 1 kết quả:

dà fāng guǎng Fó huá yán jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Avatamsaka sutra of the Huayan school
(2) also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra