Có 1 kết quả:

dà yú

1/1

dà yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greater than
(2) bigger than
(3) more than, >

Một số bài thơ có sử dụng