Có 1 kết quả:

Dà míng lì ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the 5th century Chinese calendar established by Zu Chongzhi 祖沖之|祖冲之