Có 1 kết quả:

dà yǒu kě wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

with great prospects for the future (idiom); well worth doing