Có 1 kết quả:

dà yǒu xī wàng

1/1

dà yǒu xī wàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand a good chance
(2) to have great hopes
(3) to be promising