Có 1 kết quả:

dà běn Niè pán jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the great Nirvana sutra: every living thing has Buddha nature.