Có 1 kết quả:

dà běn yíng

1/1

dà běn yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) headquarters
(2) base camp