Có 1 kết quả:

dà běn yíng ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) headquarters
(2) base camp