Có 1 kết quả:

dà sháo yù

1/1

dà sháo yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Far Eastern curlew (Numenius madagascariensis)