Có 1 kết quả:

dà shù dǐ xià hǎo chéng liáng ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄠˇ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. under a big tree the shade is plentiful (idiom)
(2) fig. to benefit by proximity to an influential person