Có 1 kết quả:

dà shù bō luó

1/1

Từ điển Trung-Anh

jackfruit