Có 1 kết quả:

dà bàng

1/1

dà bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

big stick (policy etc)

Một số bài thơ có sử dụng