Có 1 kết quả:

Dà shù xiāng

1/1

Dà shù xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tashu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan