Có 1 kết quả:

dà shù yīng

1/1

dà shù yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-crowned bush warbler (Cettia major)