Có 1 kết quả:

dà quán zài wò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be in a position of power