Có 1 kết quả:

dà bù liú xīng

1/1

dà bù liú xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at a stride
(2) taking large steps (while walking)