Có 1 kết quả:

dà shā fēng jǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be a blot on the landscape
(2) to dampen spirits
(3) to spoil the fun
(4) to be a wet blanket