Có 1 kết quả:

dà bǐ mù yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

halibut