Có 1 kết quả:

dà qì hòu

1/1

dà qì hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

atmosphere