Có 1 kết quả:

dà qì hòu ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

atmosphere