Có 1 kết quả:

dà qì yā lì ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

atmospheric pressure