Có 1 kết quả:

dà qì wū rǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) air pollution
(2) atmospheric pollution