Có 1 kết quả:

dà qì huán liú ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

atmospheric circulation