Có 1 kết quả:

dà qì quān

1/1

dà qì quān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

atmosphere