Có 1 kết quả:

dà qì yā

1/1

dà qì yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

atmospheric pressure