Có 1 kết quả:

dà qì yā qiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

atmospheric pressure