Có 1 kết quả:

dà qì céng ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

atmosphere