Có 1 kết quả:

dà qì céng

1/1

dà qì céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

atmosphere