Có 1 kết quả:

dà qì nuǎn huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

atmospheric warming