Có 1 kết quả:

dà yǎng bā

1/1

dà yǎng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) source of oxygen (of forests and nature reserves)
(2) (cliché) lungs of the planet