Có 1 kết quả:

dà xī dòu gān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tahsi or Dasi dried dofu, Taiwanese Taoyuan speciality