Có 1 kết quả:

dà bīn yù ㄉㄚˋ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) great knot (Calidris tenuirostris)