Có 1 kết quả:

dà bīn yù

1/1

dà bīn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) great knot (Calidris tenuirostris)