Có 1 kết quả:

dà pào dǎ wén zi

1/1

dà pào dǎ wén zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannon fire to hit a mosquito
(2) to use a sledgehammer to crack a nut