Có 1 kết quả:

dà rè

1/1

dà rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) great heat
(2) very popular