Có 1 kết quả:

dà róng lú

1/1

dà róng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. large smelting furnace
(2) fig. the mixing of different ethnicities and cultures
(3) Melting Pot