Có 1 kết quả:

dà nán rén zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

male chauvinism