Có 1 kết quả:

dà nán zǐ zhǔ yì zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

male chauvinist