Có 1 kết quả:

dà chuāng

1/1

dà chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ulcer or sore of venereal origin