Có 1 kết quả:

dà bái xióng quǎn

1/1

dà bái xióng quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Great Pyrenees (dog breed)