Có 1 kết quả:

dà bái shā

1/1

dà bái shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

great white shark (Carcharodon carcharias)